Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy spaxcentrum, dostępny pod adresem http://www.spaxcentrum.pl , prowadzony jest przez firmę Olaf Karol Olachowski. Siedziba firmy znajduje się w 62-052 Komorniki, ul.Młyńska 60. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 781-000-73-74, Regon: 631519759; sprzedający prowadzi działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanej pod numerem Regon: 631519759 zwany także zamiennie spaxcentrum.

Definicje:

 • 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) .
 • 2. Klient Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. Spaxcentrum – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.spaxcentrum.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Regulamin zakupów:

 • 1. Sklep Internetowy spaxcentrum prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.spaxcentrum.pl.
 • 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej : http://www.spaxcentrum.pl.
 • 3. Warunkiem złożenia zamówienia w spaxcentrum przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 • 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy spaxcentrum w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: a. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, minimalna rozdzielczość ekranu [800 x 600] pikseli.
 • 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 6. Wszystkie produkty/usługi oferowane w Sklepie Internetowym spaxcentrum są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep Internetowy spaxcentrum skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep Internetowy spaxcentrum również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • 11. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego spaxcentrum w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
 • 12. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • 13. Możliwe są następujące formy płatności: -przelewem, po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, numerem rachunku bankowego wysyłany jest e-mailem razem z potwierdzeniem zamówienia. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie. -za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
 • 14. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 • 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
 • 16. Na stronie internetowej www.spaxcentrum.pl ceny podane są w wartościach netto oraz brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • 17. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych przy finalizacji zamówienia. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 • 18. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
 • 19. Przesyłki są dostarczane kurierem zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep Internetowy spaxcentrum nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 • 20. Produkty oraz usługi są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu.
 • 21. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Konsument traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu Internetowego o tym fakcie.
 • 22. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 • 23. Sklep Internetowy ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
 • 24. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe Sklep Internetowy zaproponuje Kupującemu zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 • 25. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 • 26. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827 ze zm.) - art. 27 i 28 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - of objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • 27. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
  • 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • 3. Sklep Internetowy spaxcentrum zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na stronie internetowej spaxcentrum. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy.
  • 4. Sklep Internetowy spaxcentrum ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 • 28. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • 29. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 • 30. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 31. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • 32. Właściciel Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • 33. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep Internetowy spaxcentrum.
 • 34. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 35. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym spaxcentrum zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • 36. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu spaxcentrum, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym spaxcentrum nie są możliwe.
 • 37. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • 38. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 ze zm.).
 • 40. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U z 2014r., poz.101 ze. zm.).
 • 41. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Data opublikowania regulaminu : 27.07.2020